Skip to main content
aktualności

Apel Izby Zbożowo-Paszowej do Ministra G. Pudy o pilną nowelizację ustawy o paszach

By 17 września 202119 września, 2021No Comments

Pismo z apelem

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej wzięła 26.11.2020r. udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Komisja zapoznała się z Informacją ministra na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń.
Komisja rozpatrzyła także uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o paszach.
Sejm podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisu, w którym ustanowiony został zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium RP pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego z dnia 1 stycznia 2021 r do 1 stycznia 2023 r.
Z proponowanych pierwotnie czterech lat pozostały zatem zaledwie dwa. W imieniu firm zrzeszonych w Izbie, Prezes Izby ponowiła apel o wypracowanie rozwiązań, które w maksymalny sposób odłoży termin wejścia w życie szkodliwego dla polskiego rolnictwa zakazu.
Senacka Komisja nie wniosła poprawek do ustawy, rekomendując Senatowi jej przyjęcie. Głosowanie nad uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach odbędzie się najprawdopodobniej w najbliższy piątek 27.11.2020 r.
Izba Zbożowo-Paszowa zwróciła się z apelem do posłów z prośbą o poparcie poparcie nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, która w maksymalny sposób odłoży termin wejścia w życie szkodliwego dla polskiego rolnictwa zakazu.
Do Sejmu wpłynęły dwa poselskie projekty ustaw o zmianie ustawy o paszach (druk nr 735, druk nr 736). Oba projekty zostały skierowane 13 listopada br. do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem projektów jest przesunięcie terminu wejścia w życie przepisu, w którym ustanowiony został zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium RP pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 stycznia 2024 r. (druk nr 735) lub 1 stycznia 2025 r. (druk nr 736).
W związku z kończącym się moratorium na stosowanie w paszach komponentów białkowych opartych o rośliny GMO, w imieniu Prezydent Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, zrzeszającej firmy stanowiące 80% rynku zbożowego i 70% rynku paszowego, przekazujemy pismo z apelem o poparcie nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, która w maksymalny sposób odłoży termin wejścia w życie szkodliwego dla polskiego rolnictwa zakazu.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o paszach w brzmieniu z druku nr 751 (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/F4946186BDDF7FE6C125862400437A3F/%24File/751.pdf) tj. wydłużającą termin wejścia w życie przepisów dot. „wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów zmodyfikowanych do użytku paszowego” do 1 stycznia 2023 r.
Za głosowało 424 posłów, przeciw było 7, wstrzymało się 19. Szczegółowy rozkład głosów dostępny jest na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=21&NrGlosowania=124
Sejm odrzucił poprawkę Koalicji Obywatelskiej („Minister właściwy do spraw rolnictwa składa Sejmowi corocznie sprawozdanie z realizacji planu wykorzystania krajowych źródeł białka oraz zminimalizowania deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt w zakresie pozyskiwania białka paszowego ze źródeł krajowych).
Za przyjęciem poprawki było 186, przeciw 233 ,a wstrzymało się 28 posłów. Szczegółowy rozkład głosów dostępny jest na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=21&NrGlosowania=123.
Teraz ustawa trafi do Senatu. Najbliższe posiedzenie Senatu rozpocznie się 25 listopada i potrwa do 27 listopada.
Senat może:
– odrzucić ustawę w całości; wtedy ustawa jest przekazywana sejmowi z zaznaczeniem, iż Senat nie wyraża zgody na daną ustawę.
– przyjąć ustawę bez zmian; wtedy marszałek sejmu przekazuje ustawę prezydentowi do podpisu.
– Senat może wnieść poprawki do ustawy; wtedy ustawa ponownie trafia do Sejmu, by ten rozpatrzył poprawki wniesione przez senat.
Jeśli Senat wprowadzi poprawki do ustawy to wróci ona do Sejmu, który może bezwzględną większością głosów (liczba głosów za jest większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się) odrzucić proponowane poprawki lub uchwałę Senatu odrzucającą ustawę w całości. Jeżeli jednak Sejm nie odrzuci poprawek Senatu do ustawy, uważa się je za przyjęte. Po uchwaleniu ustawy, to znaczy rozpatrzeniu jej przez Sejm i Senat, Marszałek Sejmu przekazuje ją do podpisu Prezydentowi RP. Prezydent podpisuje ustawę jeżeli nie budzi ona jego zastrzeżeń i zarządza publikację w „Dzienniku Ustaw”. Zgodnie z treścią przyjętej nowelizacji ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Informujemy, że we wszystkich posiedzeniach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dotyczyły nowelizacji ustawy o paszach, brała udział Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska, przedstawiając głos branży i apelując do parlamentarzystów o przyjęcie rozwiązań maksymalnie wydłużających okres moratorium na wejście w życie przepisów zakazujących stosowania pasz GMO.
Izba Zbożowo-Paszowa
Informujemy, że dziś, 3 listopada 2020 r., Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej w imieniu firm zrzeszonych w Izbie złożyła do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy pismo z apelem o pilną nowelizację ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach w zakresie usunięcia wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.
Poniżej treść pisma